Ik heb interesse vanuit een gemeente

Als gemeente heeft u een breed scala aan doelen. Wellicht is er een wens naar meer regionale samenwerking, of het inzetten op preventie en brede gezondheid onder oudere volwassenen. Maak Rimpels kan u helpen deze, en andere doelen te bereiken. Op deze pagina kunt u informatie vinden over wat Maak Rimpels kan betekenen voor uw gemeente.

De brochure aanvragen of direct een gesprek inplannen met onze programma manager?

Wat biedt Maak Rimpels voor uw organisatie?

Maak Rimpels biedt een programma voor oudere volwassenen waarbij de focus ligt op de gezondheid en het welzijn van de deelnemers, en waarbij de gemeenschapskracht wordt aangevuld en versterkt vanuit de bestaande sociale basisinfrastructuur. Met een integrale, op de gemeenschap gebaseerde gezondheidsbenadering, zorgen we voor toegenomen veerkracht onder ouderen, die zich verbonden voelen met krachtige lokale gemeenschappen – en die een toegenomen vertrouwen ervaren, in elkaar en in henzelf. Met een regionale aanpak in het sociale domein en in nauwe samenwerking en maximaal gebruikmakend van lokale initiatieven faciliteert Maak Rimpels collectieve waardecreatie voor de deelnemers, deelnemende partijen, de gemeenschap en de maatschappij.

Een systeemverandering

Het startpunt wordt de gemeenschapskracht van die bestaande sociale infrastructuur. Hiervoor gebruikt Maak Rimpels de volgende bouwstenen:

  • ontmoeten: dit is de basis, zowel online als offline;

  • behoeften bewoners, aangevuld met data vanuit gemeente, GGZ, etc.;

  • empathisch vertrouwde ondersteuning, zoals van een sociaal makelaar of dorpsondersteuner;

  • continue groei cq leerproces, sluit het aan bij wat bewoners willen

U krijgt als gemeente meer inzichten om te komen tot een meer integraal en inclusief beleid op buurt, wijk of dorpsniveau.

Een ontzorgmodel

Maak Rimpels biedt uw gemeente een ontzorg programma gericht op brede preventie en gezondheid, met sociale inbedding in uw lokale gemeenschap. Dit doen we op een flexibele manier waardoor er alle ruimte is om de aansluiting te vinden bij bestaande lokale initiatieven en behoeften. Zo wordt draagvlak en eigenaarschap gecreëerd. Daarnaast wordt het programma geborgd in uw gemeenschap en gemeenten, om ervoor te zorgen dat de programma onderdelen blijvend onderdeel blijven uitmaken van de activiteiten binnen uw lokale sociale- en zorgorganisaties in de gemeente. Met de laatste ontwikkelingen vanuit VWS komt er ook steeds meer zicht op structurele financiering als het gaat om preventie initiatieven zoals Maak Rimpels.

Uw concrete antwoord op de IZA, GALA & WOZO programma’s

Vanuit deze thema’s worden cursussen aangeboden die betrekking hebben op de brede gezondheid, vitaliteit, digivaardigheid en samenredzaamheid. Deelnemers bepalen zelf hun eigen tempo en hoe ze de programmaonderdelen willen inrichten. Door aan de slag te gaan met de genoemde thema’s kunnen oudere volwassenen langer vitaal blijven, zelfstandig thuis wonen, doen ze mee aan gezellige en leuke activiteiten die worden aangeboden in de buurt met mensen die ze kennen en die ze vertrouwen. Bovendien zorgt de vergrote samenredzaamheid en veerkracht ervoor dat deelnemers minder afhankelijk zijn van de (professionele) zorg en ze meer veerkracht tonen. Dit zijn nu juist ook de onderwerpen en thema’s die door VWS geadresseerd worden in de GALA en WOZO programma’s met het oog op de zorg van de toekomst.

U bent onmisbaar!

Het programma van Maak Rimpels kan niet bestaan zonder samenwerking met de gemeente. De relatie met uw inwoners, uw achterban en het netwerk met andere belanghebbende organisaties spelen een belangrijke rol in het organiseren en welslagen van het Maak Rimpels preventie initiatief.

Samenwerkingsovereenkomst met ziektekostenverzekeraars

U staat niet alleen, Maak Rimpels is een samenwerkingsovereenkomst met de ziektekostenverzekeraars in Zuid Nederland overeengekomen, waar u optimaal van kan profiteren. Naast de financiering vanuit de gemeente, draagt de ziektekostenverzekeraar een belangrijk deel mee aan de totale kosten. Met elkaar maken we de krachtigste rimpels. Helpt uw gemeente mee?

Verhalen

"Ze vrolijkten elkaar op; het was een vorm van eenzaamheidspreventie in coronatijd.”

“Veel ouderen zitten met een gigantisch tekort aan digitale vaardigheden. Daardoor hebben ze een informatieachterstand en wordt het moeilijker deel te nemen in de maatschappij. Ze weten bijvoorbeeld niet hoe ze op de app van de gemeente, zorgverzekeraar of streekkrant moeten komen. Zeker tijdens de coronatijd hebben we gezien dat mensen baat hadden bij hun aangeleerde digitale vaardigheden. Ze vertelden ons blij te zijn dat ze via hun smartphone konden beeldbellen met hun kinderen en kleinkinderen. Of ze hadden er plezier in om via een groepsapp berichtjes te sturen en foto’s en filmpjes te delen met andere cursisten. Ze vrolijkten elkaar op; het was een vorm van eenzaamheidspreventie in coronatijd.”

Cintha, digicoach

"Het programma helpt me zelfstandig te zijn en het ontlast mijn kinderen: die weten dat ik veilig ben en hen snel kan bereiken in nood."

“Ik spreek nu elke dag mijn zoon via de app, ik doe dagelijks oefeningen, ik loop de gewenste kilometers; het klinkt flauw, maar ik heb veel aan de ‘beloning’ die ik krijg wanneer ik mijn doelstellingen haal: die werkt als een stok achter de deur. Het programma helpt me zelfstandig te zijn en het ontlast mijn kinderen: die weten dat ik veilig ben en hen snel kan bereiken in nood. Ik hoop zo nog een paar jaartjes op mezelf te mogen wonen!”

Maria, deelnemer

"Ik heb mensen van tachtig gezien voor wie een hele nieuwe wereld openging."

“Waar veel mensen in het normale besturingssysteem van een smartphone vastlopen, maakt de GolivePhone app het voor iedereen mogelijk om goed van de telefoon gebruik te kunnen maken. Het gebruik van WhatsApp en e-mail vergroot de communicatiemogelijkheden van mensen aanzienlijk, en daarmee ook hun kansen om hun sociale contacten uit te breiden: appen met een zus in Engeland, foto’s maken, versturen en weer terugkrijgen van de (klein-)kinderen; ik heb mensen van tachtig gezien voor wie een hele nieuwe wereld openging. Ook de mogelijkheid om inzicht te krijgen in het bewegingspatroon is belangrijk, maar vooral ook het veilige gevoel dat mensen krijgen door de valdetectiefunctionaliteit: de knop waarmee gebruikers onmiddellijk contact hebben met een zorgverlener wanneer nodig.”

John, digi ondersteuner

FAQ

Wat is Maak Rimpels?

Maak Rimpels is een verbindende organisatie die zich inzet voor betekenisvol en veerkrachtig ouder worden. Wij geloven dat ouder worden iets moois is en dat juist op oudere leeftijd heel veel veel uit het leven gehaald kan worden. In gezellige bijeenkomsten werken we aan onszelf op meerdere vlakken, zoals de brede gezondheid, vitaliteit, digivaardigheid en samenredzaamheid. Met elkaar blijven we in onze kracht, vinden we de vrijheid om te doen wat we willen en wonen we zelfstandig thuis voor zolang als dat goed voelt. Samen maken we rimpels!

Hoe ziet het programma er uit?

Het programma start, in een gezellige setting, met het reflecteren op brede gezondheid. Een deelnemer kan er vervolgens voor kiezen aan te sluiten bij één of meerdere cursussen die Maak Rimpels aanbiedt. Daarnaast worden er maandelijks terugkom-bijeenkomsten georganiseerd. Het ondernemen van activiteiten buiten het programma van Maak Rimpels wordt bovendien aangemoedigd. Alle deelnemers hebben hierdoor een op maat gemaakt programma, om zo goed mogelijk aan te sluiten bij diens interesses en kwaliteiten.

Waar is Maak Rimpels al actief?

Alle Maak Rimpels-bijeenkomsten worden zo dicht mogelijk bij de deelnemers georganiseerd. Voor onze deelnemers is het van groot belang dat zij op een bekende plaats bij hen in de buurt samen kunnen komen. Momenteel zijn we bezig met het implementeren van het Maak Rimpels programma in het Zuiden van Nederland. Zouden wij ook actief moeten zijn in uw regio?

Welke kosten zijn er verbonden aan het uitrollen van het programma in mijn gemeente?

Op dit moment maakt Maak Rimpels nog gebruik van een zogenaamde projectfinanciering waarbinnen de ziektekostenverzekeraars het grootste financiële deel voor hun rekening nemen en de gemeente slechts een beperkt deel. Echter, vanuit VWS worden er nieuwe regelingen opgesteld die het mogelijk maken om vanaf medio 2024 vanuit de gemeenten over te gaan op structurele financiering en een financiële borging van preventie-initiatieven zoals Maak Rimpels in alle gemeenten van Nederland. Heeft u vragen over deze financiële bijdrage?