Eigen kracht en van betekenis zijn voor elkaar, het verhaal van Maak Rimpels. 

Maak Rimpels investeert met haar partners op preventieve en sociale wijze in de vaardigheden van ouderen volwassenen met als doel ze zo onafhankelijk mogelijk te maken van (professionele) zorg. We zetten daarbij in op eigen krachten en de hulpbronnen vanuit de gemeenschap, via technologische ondersteuning.

Wij pleiten voor een andere manier van kijken naar ouderdom: een verhaal waarin we ons richten op de rijkdom van ouder worden – wat we allemaal winnen aan perspectief; hoe kwetsbaarheid juist leidt tot verbinding; hoe we ons gaandeweg minder druk gaan maken om al die dingen die ooit zo belangrijk leken, maar die er misschien toch niet zo toe doen. We willen een podium bieden aan inspirerende oudere volwassenen die met ons delen hoe zij betekenis ervaren.

De missie van Maak Rimpels

Maak Rimpels is een sociale organisatie met een hart voor mensen en persoonlijke relaties. Met elkaar willen we bijdragen aan het betekenisvol ouder worden. Dat gaat over veerkracht en de mogelijkheid om dingen te kunnen blijven doen die je wil doen, en die uitdrukking geven aan wie je op dat moment bent.

De missie van Maak Rimpels is drieledig:

We brengen mensen en organisaties samen door sociale inbedding in de lokale gemeenschap. Zo faciliteren we collectieve meervoudige waardecreatie in die gemeenschap, en voor de maatschappij als geheel. Met een integrale, gemeenschap-gebaseerde gezondheidsbenadering zorgen we voor meer veerkrachtige ouderen, die zich verbonden voelen met krachtige lokale gemeenschappen – en die een toegenomen vertrouwen ervaren in elkaar en in henzelf.

We zijn het “duwtje in de rug” dat mensen helpt om betekenisvol en veerkrachtig te leven door mensen te prikkelen en te enthousiasmeren. Oudere volwassenen worden gestimuleerd om de eigen regie te behouden, autonoom te blijven, de zelfredzaamheid te vergroten en minder afhankelijk te worden van de (professionele) zorg.

We dragen bij aan een beweging die het doel heeft de samenleving te laten inzien dat elk mens betekenisvol is en op waardevolle manieren kan bijdragen aan de gemeenschap – juist ook in de latere levensfasen. Maak Rimpels zet oudere volwassenen op een (denkbeeldig) voetstuk. Ouder worden is juist inspirerend en iets om trots op te zijn. Met elkaar maken we de krachtigste rimpels!

Hoe gaan we dit bereiken?

Maak Rimpels gaat in het sociale domein verbindingen aan met oudere volwassenen en belanghebbende organisaties. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande, lokale structuren en initiatieven: de zogenaamde sociale basisinfrastructuur.

Dit neemt de vorm aan van nauwe samenwerkingen met onder andere netwerkorganisaties, lokale verenigingen en vrijwilligers. Maar we zoeken ook expliciet de verbinding met het zorgdomein, met huisartsen(praktijken) en andere organisaties werkzaam binnen de eerstelijnszorg. De initiatieven zitten altijd dicht op de bewoners: het zijn de mensen en instellingen die ze kennen en vertrouwen. Zo zetten we volledig in op gemeenschapskracht in de vorm van een informeel sociaal netwerk rondom oudere volwassenen, en benutten we optimaal wat er al is.

Vanuit het sociale domein

Ontstaan in de boezem van de samenleving en met hechte ankers in de gemeenschap, is het sociale domein de thuisbasis van Maak Rimpels, maar in verbinding met de eerstelijnszorg en het zorgdomein.

Door zowel in te zetten op de beleving van het individu als versterking van het informele sociale netwerk onderscheidt Maak Rimpel zich van gangbare preventie-programma’s met interventies enkel gericht op het individu en die enkel door formele hulpverleners worden aangeboden.

Daarnaast bieden we een gepersonaliseerde en dynamische aanpak in nauwe aansluiting op de beleving van de deelnemers, wat ten goede komt aan de intrinsieke motivatie en programma trouw.

Verder sluiten de interventies aan bij en maken gebruik van de bestaande sociale context van activiteiten, initiatieven en relaties tussen mensen in de buurt, wijk of dorpskern.

Het netwerk van Maak Rimpels

Maak Rimpels is een verbindende organisatie die samenwerkt met een breed spectrum aan belanghebbende partijen. Wij geloven in multidisciplinaire, domeinoverstijgende samenwerkingen om betekenisvol ouder worden zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Op die manier mobiliseert Maak Rimpels de waarde van de gemeenschap en wordt een collectieve waardecreatie tot stand gebracht. Dit houdt in dat alle belanghebbende partijen eigenaarschap dragen en actief betrokken worden in het vormgeven en uitrollen van het programma.

Dit neemt de vorm aan van nauwe samenwerkingen met netwerkorganisaties, lokale verenigingen, vrijwilligers, huisartsen(praktijken) & eerstelijns zorgorganisaties en andere belanghebbende partijen, om de implementatie dichtbij en zo vertrouwd mogelijk voor de deelnemers te organiseren. Zo wordt een sterke community en informeel netwerk rondom oudere volwassenen opgebouwd in het sociale domein. Daarnaast wordt de verbinding gelegd met het professionele netwerk in het zorgdomein. Zo maken we met elkaar rimpels!